Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i zasadami panującymi w Domkach z Widokiem. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

Regulamin dotyczy Domki z Widokiem, zwanej w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Obiektu jest DZW Rafał Stańczewski.
ul. Harenda 47b, 34-500 Zakopane, NIP: 736-163-60-42, Regon: 366474763

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych .
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 6. Do uzyskania rachunku niezbędne jest podanie Nip-u przy rezerwacji.
 7. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w domkach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących ich wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.
 10. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia domku ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 11. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  1. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w domku;
  2. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 12. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, obiekt nie przyjmuje depozytu.
 13. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez pracownika Obiektu.
 14. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 15. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Domkach z Widokiem do godz. 20.00, jeżeli wcześniej nie powiadomił właściciela o późniejszym przyjeździe – jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 16. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 17. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
 18. Użytkownicy domku mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 19. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach od 7:00 do 22:00.
 20. Przebywanie osób niezameldowanych w pokojach po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 21. Zwierzęta nie są akceptowane.
 22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 23. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
 24. W Obiekcie obowiązuje zakaz organizowania imprez.

II. Opłaty dodatkowe:

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych. Wysokość opłaty miejscowej wynosi 2 zł / osoba za każdą dobę pobytu.
 2. W Domkach z Widokiem, jedno dziecko na dwoje dorosłych, śpiące na obecnym łóżku do lat 6 przyjmowane jest bez opłat.
 3. Dla niemowląt nieodpłatnie udostępniamy łóżeczka.
 4. Płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą.

III. Zadatek:

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 30% całkowitej ceny rezerwacji.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

IV. Rezygnacja:

 1. Anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 2. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 30 % wartości całej rezerwacji.
 3. Niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.

V. Rezerwacje online:

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę domkizwidokiem.eu
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 30 % wartości całej rezerwacji w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności Tpay, udostępniony w panelu rezerwacji lub przelew tradycyjny.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: kontakt@domkizwidokiem.eu w  terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Oferujemy bezpłatny parking zlokalizowany obok domków. Na 1 domek przypada 1 miejsce parkingowe. W razie zapotrzebowania na większą ilość miejsc parkingowych, proszę o wcześniejszy kontakt. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za parkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 2. Na terenie Obiektu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.
 3. Za dopłatą istnieje możliwość sprzątania domku w trakcie pobytu, chęć takiej usługi należy zgłosić w recepcji obiektu.
 4. Obiekt jest monitorowany całodobowo.

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych w Domki z widokiem, ul. Harenda 47B, 34-500 Zakopane, zwanym dalej Obiektem.

Kto jest administratorem Państwa danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DZW Rafał Stańczewski z siedzibą ul. Harenda 47B, 34-500 Zakopane; NIP: 7361636042, REGON: 366474763, właściciel Obiektu.
 2. Wszelkie zapytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące naszej Polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail, kontakt@domkizwidokiem.eu.

O jakich danych mówimy? Jak je pozyskujemy?

 1. Przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują.
 2. Państwa dane osobowe otrzymujemy w związku z procesem rezerwacji / zawarcia umowy / zgłoszenia na realizację usługi w Obiekcie lub w wyniku pozostawienia tych danych przez Państwa za pomocą̨ formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, portalach internetowych, z którymi współpracujemy lub za pomocą̨ innych kanałów komunikacji bezpośredniej.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie?

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas zawartej z Państwem umowy / obsługi Państwa rezerwacji / obsługi składanych przez Państwa zapytań.
 2. Przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Obiektu, którym jest:
  1. zapewnienie dostarczenia, bezpieczeństwa i rozliczenia usług / rezerwacji / transakcji dotyczących usług, które Państwu świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Obiektu;
  2. obsługą Państwa zapytań́ przekazywanych do Obiektu, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy;
  3. prowadzenia badań i analiz statystycznych strony internetowej Obiektu między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
  4. prowadzenie badań i analiz portali internetowych pośredniczących w zawarciu z Obiektem umowy / zgłoszenia na zarezerwowaną przez Państwa usługę̨, między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
  5. windykacji należności; prowadzenia postepowań́ sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  6. przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  7. przetwarzanie Państwa danych w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług Obiektu, w tym do wysyłki informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

O jakie dane możemy Państwa prosić?

 1. Zależnie od tego, w jakim celu i w jaki sposób pozyskujemy dane, możemy Państwa prosić o takie dane jak:
  1. Imię, nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Nr Dowodu osobistego / Paszportu
  4. Nr telefonu, adres e-mail
  5. Nazwa firmy, adres, NIP
  6. Nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego

Czy muszą Państwo podać́ nam swoje dane?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, które mamy dla Państwa świadczyć, czyli obsługi Państwa rezerwacji lub realizacji innych usług, których dotyczy umowa.
 2. Dobrowolna jest także zgoda na otrzymywanie informacji o specjalnych ofertach, promocjach, zniżkach i innych akcjach marketingowych. Jest ona nam potrzebna, abyśmy mogli kierować do Państwa nasz newsletter. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie tych materiałów, po prostu nie będziemy ich do Państwa przesyłać. W dowolnym momencie możecie zmienić udzielone zgody.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Przede wszystkim, przechowujemy dane do momentu, aż zakończymy realizację Państwa rezerwacji lub innej usługi, którą dla Państwa wykonujemy oraz minie czas związany z ewentualnym dochodzeniem roszczeń w związku z tymi usługami.
 2. Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy / zakończenia pobytu.
 3. W celu rozliczności będziemy przechowywać́ dane przez okres, w którym Obiekt zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Mogą Państwo:
  1. mieć dostęp do treści Państwa danych i ich sprostowania,
  2. w uzasadnionych przypadkach poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych,
  3. w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach poprosić nas o przesłanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Kto ma dostęp do Państwa danych? Komu na pewno ich nie udostępnimy?

 1. Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć́ do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować́ wysoką jakość́ obsługi, zarówno w zakresie realizacji Państwa rezerwacji / umowy / zgłoszenia lub obsługi zapytania.
 2. Jeśli udostępnione nam przez Państwa dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, to tylko na nasze zlecenie i na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszystkie podmioty, które przetwarzają̨ Państwa dane osobowe zapewniają̨ ich bezpieczeństwo i wypełniają̨ wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Oprócz naszych upoważnionych pracowników, dostęp do danych mogą mieć między innymi organizatorzy imprez znajdujących się̨ w naszej ofercie oraz zleceniobiorcy świadczący dla nas usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.
 4. Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać́ Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w przypadku konieczności takiego przekazania danych dla celów realizacji zawartej przez Państwa umowy / zgłoszenia.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 1. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże nie będzie to wywoływać́ wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać́ na Państwa sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez Obiekt polega na przetwarzaniu Państwa danych (również̇ w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań́.

Czy wykorzystujemy cookies i wtyczki do innych portali?

Cookies

 1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Obiekt gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika.
 2. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwa odwiedzają, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
 3. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.
 4. Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:
  • obliczanie ilości odwiedzających stronę,
  • śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
  • analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
  • adaptowanie oferty do poszczególnych grup docelowych.

Wtyczki do innych portali

 1. Na naszej stronie internetowej używane są „wtyczki“ serwisów społecznościach i portali innych usługodawców.
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google lub TripAdvisor.
 3. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani.
 4. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.